Maturitní zkouška ve školním roce 2023/24

Obor 82-41-M/05 Grafický design

Harmonogram maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol   1. 12. 2023
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  15. 12. 2023
Praktická maturitní zkouška   15. 04. – 26. 04. 2024
Praktická maturitní zkouška GD4 - nepovinná zkouška   29. 4. 2024
Přípravný týden GD4  09. 05. – 15. 05. 2024
Testové práce 02. 05. - 15. 05. 2024
Písemná práce z CJL  09. 04. 2024
Písemná práce z ANJ 10. 04. 2024
Ústní maturitní zkouška GD4 A  16. 05. - 21. 05. 2024
Slavnostní vyřazení absolventů GD4  květen 2024

 

Podzimní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 25. 06. 2024
Testové  práce 02. 09. - 10. 09. 2024
Období konání zkoušek profilové části 02. 09. - 20. 09. 2023

Přihláška k maturitní zkoušce vzor ZDE, editovatelná ZDE

Vyplněnou přihlášku naskenujte a pošlete e-mailem na sekretariát.

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinné zkoušky

 1. Český jazyk a literatura (didaktický test)
 2. Volitelná zkouška - Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test)

Nepovinné zkoušky

 1. Matematika (didaktický test) 
 2. Matematika rozšiřující (didaktický test) 
 3. Cizí jazyk - anglický jazyk nebo německý jazyk (didaktický test)

Žádost o přezkoumání:

 • zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU zde

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Povinné zkoušky

 1. Soubor odborných předmětů (praktická zkouška);  doba konání:  14 dnů, celkem  60 hodin; realizace maturitní práce podle zadání; žáci ji konají individuálně, 

  TÉMATA:

  • Katalog
  • O čem sní, textilní objekty inspirované básněmi P. Borkovce
  • Dominantní prvek v interiéru
  • Set na stůl

 2. Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška) v doc
 3.  Český jazyk a literatura (písemná a ústní zkouška) v doc
 4.  Cizí jazyk (písemná a ústní zkouška - pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka) v doc

Tematické okruhy a předepsaná četba

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury v doc

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z anglického jazyka v doc

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z německého jazyka v doc

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z dějin výtvarné kultury v doc

 

Kritéria a způsob hodnocení

Kritéria a způsob hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ZDE

Kritéria a způsob hodnocení maturitní zkoušky z anglického jazyka ZDE

Kritéria a způsob hodnocení maturitní zkoušky z dějin výtvarné kultury ZDE

Kritéria a způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů ZDE

 

Nepovinné zkoušky

 1. Ekonomika (ústní zkouška, příprava na zkoušku 15 min., ústní zkouška 15 min.) - témata ke stažení v doc
 2. Počítačová grafika (praktická zkouška, koná se v 1 dni, doba konání 6 hodin) - témata ke stažení v doc

  

Jednotlivá maturitní zkouška

Typy zkoušky

V souladu s §113 Novely školského zákona poskytujeme jednotlivé zkoušky těchto typů:

 • jednotlivé maturitní profilové zkoušky – v režii příslušné střední školy (nabídka a specifikace jednotlivých maturitních zkoušek je uvedena níže),
 • jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky (dále označované jako M-zkouška) – ta je v režii CERMATu.

 

Komu je jednotlivá maturitní zkouška určena?

Jedná se o zkoušku v rámci dalšího vzdělávání, není tedy určena studujícím žákům středních škol. Podmínkou je, že uchazeč o vykonání této zkoušky má alespoň základní vzdělání. Vykonání zkoušky nemá cokoli společného s dosažením stupně vzdělání. Výstupním certifikátem je Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, tedy nikoli maturitní vysvědčení.

M-zkouška není cestou k získání maturity. Ani postupné složení jednotlivých zkoušek nevede ke složení maturity a k získání stupně vzdělání.

 

Několik praktických informací:

 • K M-zkoušce se uchazeči hlásí vyplněním přihlášky, kterou podávají CERMATu.
 • Zkouška se koná ve škole, kterou určí CERMAT, nikoli tedy na všech středních školách.
 • Za zkoušku budou uchazeči platit poplatek. Přesnou částku stanoví vyhláška ministerstva školství.
 • Před konáním jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli školy průkazem totožnosti s fotografií.
 • CERMAT vyrozumí uchazeče o výsledku zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne konání zkoušky.
 • Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky vydává CERMAT.
 • Pokud uchazeč jednotlivou zkoušku nevykoná úspěšně, může zkoušku opakovat nejvýše dvakrát, a to vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání zkoušky. K opravné zkoušce se opět hlásí prostřednictvím přihlášky.

Nabídka a specifikace jednotlivých maturitních zkoušek profilových:

Ve školním roce 2023/2024 škola poskytuje tyto profilové jednotlivé maturitní zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – jedná se o komplexní maturitní zkoušku, která ověřuje znalosti a dovednosti z oblasti literární, mluvnické i stylistické.
 • Anglický jazyk – jedná se o komplexní maturitní zkoušku, která ověřuje znalost slovní zásoby, gramatických jevů a dovednost logického vyjadřování v rámci konverzačních témat.
 • Dějiny výtvarné kultury – maturitní zkouška prověřuje, zda žáci pochopili dějinné souvislosti soudobého výtvarného umění a postavení studovaného oboru v kontextu současného výtvarného umění a zda dokáží vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského života a myšlením společnosti.
 • Ekonomika
 • Počítačová grafika