Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20

Obor 82-41-M/05 Grafický design

Harmonogram maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 02. 12. 2019
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV 15. 12. 2019
Praktická maturitní zkouška GD4  13. 5. - 26. 5. 2020
Praktická maturitní zkouška GD4 - nepovinná zkouška  4. 6. 2020
Přípravný týden GD4  
Testové a písemné práce  1., 2. 6. 2020
Ústní maturitní zkouška GD4  8. - 10. 6. 2020
Slavnostní vyřazení absolventů GD4  

 

Podzimní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 25. 07. 2020
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV 31. 07. 2020
Testové a písemné práce  
Období konání zkoušek profilové části  
Období konání ústních zkoušek společné části  

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 1. Český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)
 2. Volitelná zkouška - Anglický jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) nebo Matematika (didaktický test)

Nepovinné zkoušky

 1. Matematika (didaktický test)
 2. Cizí jazyk - anglický jazyk nebo německý jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)

 Tématické okruhy a předepsaná četba

 • Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury v doc
 • Tématické okruhy pro 3. části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka v doc
 • Tématické okruhy pro 3. části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka v doc

 Maturitní zkouška z matematiky není pro žáky povinná.

Žádost o přezkoumání:

 • zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PÍSEMNÉ PRÁCE nebo formou ÚSTNÍ ZKOUŠKY
  nebo ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI zde
 • zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU zde

Profilová část maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Povinné zkoušky

 1. Soubor odborných předmětů (praktická zkouška)

   témata:

  • Koncepce veřejného prostoru
  • Design předmětu spojeného s pohybem
  • Atlas
  • Společenská hra
 2. Dějiny výtvarné kultury v doc

Nepovinné zkoušky

 1. Ekonomika (ústní zkouška) - témata ke stažení doc
 2. Matematika+ (písemná zkouška) - katalog požadavků ke stažení v pdf
 3. Počítačová grafika (praktická zkouška) - témata ke stažení doc

 

Od školního roku 2020/2021 dochází ke změně profilové maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky

1. Soubor odborných předmětů (praktická zkouška)

2. Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)

3. Počítačová grafika (praktická zkouška) nebo Ekonomika (ústní zkouška)

Nepovinné zkoušky

Počítačová grafika (praktická zkouška) nebo Ekonomika (ústní zkouška) - žák volí tu, kterou nakoná v rámci povinné zkoušky

 

Kritéria hodnocení maturitní zkošky

Hodnocení profilové maturitní zkoušky doc

 

Jednotlivá maturitní zkouška

Typy zkoušky

V souladu s §113 Novely školského zákona poskytujeme jednotlivé zkoušky těchto typů:

 • jednotlivé maturitní profilové zkoušky – v režii příslušné střední školy (nabídka a specifikace jednotlivých maturitních zkoušek je uvedena níže),
 • jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky (dále označované jako M-zkouška) – ta je v režii CERMATu.

 

Komu je jednotlivá maturitní zkouška určena?

Jedná se o zkoušku v rámci dalšího vzdělávání, není tedy určena studujícím žákům středních škol. Podmínkou je, že uchazeč o vykonání této zkoušky má alespoň základní vzdělání. Vykonání zkoušky nemá cokoli společného s dosažením stupně vzdělání. Výstupním certifikátem je Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, tedy nikoli maturitní vysvědčení.

M-zkouška není cestou k získání maturity. Ani postupné složení jednotlivých zkoušek nevede ke složení maturity a k získání stupně vzdělání.

Důvody k zavedení:

Přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy. Vycházíme-li z toho, že vysoké školy začnou využívat výsledků společné (státní) části maturitní zkoušky a velká část jejich uchazečů se nehlásí přímo ze střední školy, většina z těchto uchazečů nebude mít ve svém maturitním portfoliu předměty, které požaduje jimi vybraná vysoká škola u přijímaček. Cestou k jejich dosažení je právě jednotlivá zkouška (M-zkouška).

Získání obecně uznávaného certifikátu jazykových dovedností pro potenciální či reálné zaměstnavatele. Záměrem je, aby maturitní zkouška z cizích jazyků odpovídala požadavkům jazykových zkoušek dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v úrovni B1 (základní úroveň obtížnosti) a B2 (vyšší úroveň obtížnosti).

Několik praktických informací:

 • K M-zkoušce se uchazeči hlásí vyplněním přihlášky, kterou podávají CERMATu.
 • Zkouška se koná ve škole, kterou určí CERMAT, nikoli tedy na všech středních školách.
 • Za zkoušku budou uchazeči platit poplatek. Přesnou částku stanoví vyhláška ministerstva školství.
 • Před konáním jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli školy průkazem totožnosti s fotografií.
 • CERMAT vyrozumí uchazeče o výsledku zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne konání zkoušky.
 • Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky vydává CERMAT.
 • Pokud uchazeč jednotlivou zkoušku nevykoná úspěšně, může zkoušku opakovat nejvýše dvakrát, a to vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání zkoušky. K opravné zkoušce se opět hlásí prostřednictvím přihlášky.

Nabídka a specifikace jednotlivých maturitních zkoušek profilových:

Ve školním roce 2018/2019 škola poskytuje tyto profilové jednotlivé maturitní zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – jedná se o komplexní maturitní zkoušku, která ověřuje znalosti a dovednosti z oblasti literární, mluvnické i stylistické.
 • Anglický jazyk – jedná se o komplexní maturitní zkoušku, která ověřuje znalost slovní zásoby, gramatických jevů a dovednost logického vyjadřování v rámci konverzačních témat.
 • Dějiny výtvarné kultury – maturitní zkouška prověřuje, zda žáci pochopili dějinné souvislosti soudobého výtvarného umění a postavení studovaného oboru v kontextu současného výtvarného umění a zda dokáží vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského života a myšlením společnosti.
 • Ekonomika