Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 se uvolnilo jedno místo ve 3. ročníku. Zájemci o studium se mohou o možnosti studia informovat telefonicky na sekretariátu (558 646 246).

 

Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí ZDE

 

Obor vzdělání:  82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN

Zaměření: 

Počítačová grafika

Ilustrace

Vizuální tvorba

 

Forma vzdělávání: denní

 

Délka vzdělávání:   4 roky

 

Výše školného:  13 000.- Kč ročně

 

Plánovaný počet přijímaných žáků: 29 (z toho počet přijatých na základě odvolání: 1 )

 

Termín podání přihlášky:  do 30. listopadu 2023 řediteli SUŠ s.r.o.

 

Uchazeč je povinen předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek pro přijímací řízení ZDE.

 

Žádáme uchazeče, aby na přihlášce uvedli e-mailovou adresu, případně datovou schránku zákonného zástupce uchazeče, abychom mohli dokumenty týkající se přijímacího řízení doručovat jak klasickou poštou, tak elektronicky. A to proto, abychom předešli problémům s případně pozdě poštou doručenými výzvami v době, kdy pošta nemusí fungovat na 100%.

 

Termín konání 1. kola talentových zkoušek:   

04. 01. 2024 nebo 09. 01. 2024 (2. termín je určen pouze pro uchazeče, kteří se nemohou zúčastnit zkoušky v 1. termínu z důvodu konání talentových zkoušek v jiné škole)

Uchazeči konají pouze talentovou zkoušku (jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se nekoná).

 

Požadavky k talentovým zkouškám:

             -  předložení 10 ks domácích výtvarných prací

          - úspěšné vykonání praktické části talentové zkoušky

            (kresba podle předlohy a výtvarný úkol zaměřený na zručnost a tvůrčí schopnosti uchazeče)

Uchazečům o studium DOPORUČUJEME kreslit (a malovat) POUZE podle skutečného modelu – jednoduchá zátiší s geometrickými tělesy (koule, krychle, jehlan), studijní kresby přírodnin (ovoce, zelenina, rostliny, plody), jednoduchých předmětů (lahev, miska, židle), portréty (podle živého modelu – ne podle fotografií!).

Práce přineste pokud možno ve složce, nikoli srolované v tubusu.

NEDOPORUČUJEME věnovat se kresbám napodobujícím výtvarné projevy jiných autorů, ilustrátorů, tvůrců komiksů a animovaných filmů.

Častým napodobováním nevhodných vzorů dochází k těžko odnaučitelným zlozvykům, manýrám, které znesnadňují rozvoj vlastního, nezaměnitelného stylu. Nedoporučujeme kreslit podle fotografií! Neimitujme, nebuďme poplatní povrchním trendům, preferujme osobitost a originalitu :-)

NEBOJTE SE, že vaše výtvarná průprava není dostatečná. U nás se naučíte všemu, co je potřeba. Nejdůležitější je zájem a chuť učit se :-)