Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 pro uchazeče, kteří podali přihlášku na naši školu v listopadu 2023:

Do půlnoci 15. března 2024 mají uchazeči o středoškolské studium možnost změnit pořadí škol na přihlášce ke studiu v případě, že se hlásí alespoň na jeden umělecký obor (kód uměleckého oboru začíná 82-xx-x/xx).

Změnu je možné provést podáním nové přihlášky ke studiu, ve které bude v poznámce uvedeno, že nejde o nové podání, pouze o změnu preferencí škol. Novou přihlášku lze podat elektronicky (DiPSy.cz), hybridně (DiPSy.cz a papírový výpis doručit na všechny školy) nebo čistě papírovou formou (totožnou papírovou přihlášku doručit na všechny školy). Uchazeči bez uměleckého oboru tuto možnost nemají!

Upozorňujeme na nejčastější dotaz rodičů: přestože se uchazeč u nás umístil na vyšším pořadovém místě (30. a vyšším místě ve zveřejněném pořadí), není rozhodně bez šance na přijetí. Pokud uchazeči, kteří se umístili na předních příčkách, zařadí naši školu na nižší prioritu (nikoliv jako první školu na přihlášce) a budou přijati na svou prioritní školu, uvolní tím místa pro uchazeče, kteří se u nás umístili „pod čarou“. Čím níže je škola na přihlášce umístěna, tím je šance na přijetí nižší.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 ZDE. Tento dokument není rozhodnutím o přijetí/nepřijetí. Přijetí mají jisté jen uchazeči, kteří se umístili na 1.-29. místě, a to pouze v případě, že mají naši školu jako prioritní.

Přehledný postup, co Vás nyní čeká jsme pro Vás zpracovali ZDE.

Informace k letošnímu novému systému přijímacího řízení na střední školy naleznete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Všichni uchazeči o studium, kteří si k nám podali přihlášku, se v termínu 1.-20. února 2024 zaregistrují do digitálního systému podávání přihlášek DIPSY.cz, aby jim byl systémem přidělen registrační kód, pod kterým 15. května 2024 naleznou výsledek přijímacího řízení (rozhodnutí, na kterou střední školu byli přijati).

 V DIPSY uchazeč seřadí všechny školy (umělecké i neumělecké) podle svých priorit. Registraci do DIPSY provedou i uchazeči, kteří si své prioritní školy nastavili na papírové přihlášce v listopadu 2023, a také ti, kteří se hlásí pouze na jednu střední školu!

 Nejpozději 20. února 2024 uchazeč v DIPSY ukončí přihlašování

 -        v případě, že zákonný zástupce disponuje elektronickou identitou, potvrdí přihlášku touto identitou a k neuměleckým školám nahraje požadované přílohy (např. prospěch ze základní školy, lékařský posudek apod.); veškerá další korespondence bude ze škol doručována prostřednictvím DIPSY;

-        pokud zákonný zástupce nedisponuje elektronickou identitou, vytiskne ze systému přihlášku tolikrát, na kolik škol se uchazeč hlásí, zákonný zástupce vlastnoručně všechny podepíše, k přihláškám na neumělecké školy přiloží požadované přílohy (např. prospěch ze základní školy, lékařské posudky apod.) a přihlášky vč. příloh doručí na všechny školy. K podání přihlášky lze využít i datovou schránku zákonného zástupce, ovšem pouze pokud zákonný zástupce má zřízenu datovou schránku fyzické osoby (nikoliv DS podnikající fyzické osoby či DS právnické osoby).

 Ze zákona je možné podat přihlášku i čistě papírovou formou bez podpory DIPSY, avšak tento způsob nedoporučujeme. DIPSY Vás intuitivně provede vyplňováním přihlášky a upozorní Vás na případné chyby. Tato kontrola v čistě papírové formě přihlášky chybí. Pokud nevlastníte tiskárnu, požádejte o tisk svou základní školu, jistě Vám vyjdou vstříc.

 Při podávání přihlášky doporučujeme využít první způsob podávání přihlášky (plně elektronický). V případě, že využijete tento způsob, bude veškerá komunikace s uchazečem a jeho zákonným zástupcem probíhat pouze přes systém DIPSY. Systém má integrovaný komunikační kanál (obdoba Whatsapp, Messenger), přes který s Vámi budou školy komunikovat. Na každou zaslanou zprávu Vám přijde upozornění e-mailem a SMS. Dále pak v DIPSY naleznete výsledky Jednotné přijímací zkoušky, pokud ji uchazeč vykonal.

 Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou, mají možnost změnit své priority a změnit pořadí škol v systému DIPSY, a to až do 15. března 2024. Pokud se uchazeč rozhodne využít této možnosti, upozorňujeme, že pokud nepodal přihlášku plně elektronicky (s elektronickou identitou zákonného zástupce), je povinen po změně priorit znovu vytisknout přihlášky a doručit je na všechny své zvolené školy.

 Zletilí uchazeči

Pokud je uchazeči o studium na střední škole v době podání přihlášky 18 a více let, provede registraci do DIPSY sám a případně papírový výpis – papírovou přihlášku vytištěnou z DIPSY – vlastnoručně podepíše. Další úkony v přijímacím řízení také činí sám, není možné, aby jej zastupoval někdo z rodičů.

 Elektronická identita

Bankovní identita - bankovní účet má dnes každý a s bankovním účtem je spojeno i internetové bankovnictví, do kterého se majitel účtu obvykle přihlašuje právě přes bankovní/elektronickou identitu. Pokud si nejste jisti, zdali máte bankovní identitu, kontaktujte svoji banku.

 eObčanka – občanské průkazy vydané po 1. 7. 2018 mají integrovaný čip, který umožňuje použít občanský průkaz jako prostředek elektronické identifikace. Čip lze aktivovat při přebírání nového občanského průkazu nebo kdykoliv později na úřadu, který občanský průkaz vydal.

Další informace k možnostem elektronické identity lze nalézt na https://info.identitaobcana.cz/idp/

 

Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí ZDE

 

Obor vzdělání:  82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN

Zaměření: 

Počítačová grafika

Ilustrace

Vizuální tvorba

 

Forma vzdělávání: denní

 

Délka vzdělávání:   4 roky

 

Výše školného:  13 000.- Kč ročně

 

Plánovaný počet přijímaných žáků: 29 (z toho počet přijatých na základě odvolání: 1 )

 

Termín podání přihlášky:  do 30. listopadu 2023 řediteli SUŠ s.r.o.

 

Uchazeč je povinen předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek pro přijímací řízení ZDE.

 

Žádáme uchazeče, aby na přihlášce uvedli e-mailovou adresu, případně datovou schránku zákonného zástupce uchazeče, abychom mohli dokumenty týkající se přijímacího řízení doručovat jak klasickou poštou, tak elektronicky. A to proto, abychom předešli problémům s případně pozdě poštou doručenými výzvami v době, kdy pošta nemusí fungovat na 100%.

 

Termín konání 1. kola talentových zkoušek:   

04. 01. 2024 nebo 09. 01. 2024 (2. termín je určen pouze pro uchazeče, kteří se nemohou zúčastnit zkoušky v 1. termínu z důvodu konání talentových zkoušek v jiné škole)

Uchazeči konají pouze talentovou zkoušku (jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se nekoná).

 

Požadavky k talentovým zkouškám:

             -  předložení 10 ks domácích výtvarných prací

          - úspěšné vykonání praktické části talentové zkoušky

            (kresba podle předlohy a výtvarný úkol zaměřený na zručnost a tvůrčí schopnosti uchazeče)

Uchazečům o studium DOPORUČUJEME kreslit (a malovat) POUZE podle skutečného modelu – jednoduchá zátiší s geometrickými tělesy (koule, krychle, jehlan), studijní kresby přírodnin (ovoce, zelenina, rostliny, plody), jednoduchých předmětů (lahev, miska, židle), portréty (podle živého modelu – ne podle fotografií!).

Práce přineste pokud možno ve složce, nikoli srolované v tubusu.

NEDOPORUČUJEME věnovat se kresbám napodobujícím výtvarné projevy jiných autorů, ilustrátorů, tvůrců komiksů a animovaných filmů.

Častým napodobováním nevhodných vzorů dochází k těžko odnaučitelným zlozvykům, manýrám, které znesnadňují rozvoj vlastního, nezaměnitelného stylu. Nedoporučujeme kreslit podle fotografií! Neimitujme, nebuďme poplatní povrchním trendům, preferujme osobitost a originalitu :-)

NEBOJTE SE, že vaše výtvarná průprava není dostatečná. U nás se naučíte všemu, co je potřeba. Nejdůležitější je zájem a chuť učit se :-)