Povinně zveřejňované informace na základě ustanovení zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Název subjektu: Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.

2. Důvod a způsob založení: Střední uměleckoprůmyslová škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o., zahájila svou činnost 1. 9. 1993.
Zásady a cíle školy určuje § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení a identifikační znaky:

4.1 Kontaktní adresa: Československé armády 2502, 738 01 Frýdek-Místek
4.2 Provozní doba: pracovní dny 8.00-14.00 hodin (provozní doba může být upravena v období školních prázdnin)
4.3 Telefonní číslo: 558 646 246
4.4 Adresa internetové stránky: www.sumprum.cz
4.5 Adresa elektronické pošty: sekretariat@sumprum.cz
4.6 Identifikátor datové schránky: 4az453n
4.7 Bankovní spojení: 1684828339/0800
4.8 IČ: 253 71 169
4.9 IZO: 045 235 708
4.10 REDIZO: 600 016 331

5. Podání žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně.

Ústně:

 • - telefonicky
 • - osobně

Písemně:

 • - poštou
 • - osobně – předáním písemné žádosti na sekretariátu Střední uměleckoprůmyslové školy s.r.o.
 • - e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: sekretariat@sumprum.cz
 • - datovou schránkou: Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o., ID: 4az453n
 • - formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na sekretariátu školy nebo v elektronické podobě ke stažení zde.

 

6. Postup při vyřizování žádosti o informace

6.1. Ústní žádosti se vyřizují ústním podáním informace. Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

6.2. Podání učiněné písemně je podáno dnem, kdy jej obdržela škola. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Škola posoudí podání a:

 • 6.2.1. brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • 6.2.2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • 6.2.3. v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • 6.2.4. nebrání-li žádné skutečnosti poskytnutí informace, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nejvýše však o 10 dnů.

6.3. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

7. Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nelze podat odvolání z důvodu neexistence nadřízeného orgánu.
Žadatel je oprávněn požádat o soudní přezkum rozhodnutí o odmítnutí žádosti na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu. Soud přezkoumá, zda jsou dány důvody odmítnutí žádosti.

8. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,
a) který nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti,
b) kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.
Stížnost se podává Střední uměleckoprůmyslové škole s.r.o., a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Škola o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy jí byla předložena.

9. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola rozhoduje

Právní předpisy včetně jejich prováděcích předpisů:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vnitřní předpisy Střední uměleckoprůmyslové školy s.r.o.

 • Školní řád
 • Vnitřní klasifikační řád
 • Pracovní řád
 • Provozní řád
 • Spisový řád
 • Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Veškeré předpisy, jimiž se škola při svém rozhodování řídí, jsou přístupné v pracovní dny v době 8.00-14.00 hodin na sekretariátu školy (provozní doba sekretariátu může být upravena v období školních prázdnin). Právní předpisy v aktuálním znění jsou přístupné na portálu veřejné správy

10. Hrazení nákladů za poskytnutí informací

a. Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie
- černobílá

 • o jednostranná kopie A4....... 2 Kč
 • o oboustranná kopie A4........ 3 Kč
 • o jednostranná kopie A3....... 4 Kč
 • o oboustranná kopie A3........ 6 Kč

- barevná

 • o jednostranná A4........ 15 Kč
 • o oboustranná A4........ 25 Kč
 • o jednostranná A3....... 30 Kč
 • o oboustranná A3........ 50 Kč

b. Cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
- černobílý

 • o jednostranný výtisk A4...... 2 Kč
 • o oboustranný výtisk A4....... 3 Kč
 • o jednostranný výtisk A3...... 4 Kč
 • o oboustranný výtisk A3....... 6 Kč

- barevný

 • o jednostranný výtisk A4....... 15 Kč
 • o oboustranný výtisk A4....... 25 Kč
 • o jednostranný výtisk A3...... 30 Kč
 • o oboustranný výtisk A3....... 50 Kč

c. Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči dat

 • - CD disk....... 20 Kč
 • - DVD disk...... 30 Kč
 • - obal na CD/DVD disk... 10 Kč

d. Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku České pošty, s. p.; balné se neúčtuje.
e. Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li doba vyhledání a zpracování informace 1 hodinu, ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu.